30 tháng 6, 2008

Chay trường tránh sát sanh ( The merits of releasing live creatures )


Nếu người Phật tử có lòng Từ thì nên lấ́y việc phóng sanh làm sự nghiệp.﹝Phạm Võng Kinh ﹞

If a Buddhist practitioner has loving kindness, one should practise releasing live creatures as one’s achievement.﹝Net Sutra﹞

Khuyên quý vị siêng phóng sanh, cuối cùng sẽ được sống lâu, bằng như phát Tâm Bồ Đề, thì được tai qua nạn khỏi.﹝Di Lặc Bồ Tát﹞

Please practise releasing of live creatures, to live a long life, and if performed with a Bodhi Heart, one could be saved from misfortune.﹝Maitreya Bodhisattva﹞


Bỏ được tâm phàm để chứng Tâm Phật, chuyển được kiếp nhơ uế thành Tịnh Độ, phải chăng đều do nhờ pháp phóng sanh?﹝Vạn Ích Đại Sư﹞

Renouncing human heart to attain Buddha Heart, changing Saba into Pure Land, is it thanks to releasing live creatures? ﹝Great Master Wan Yi﹞

Giữ giới không sát sanh, niệm Phật và phóng sanh, nhất định sẽ sanh về Tây Phương thượng phẩm thượng sanh.﹝Phật Ấn Thiền Sư﹞

If one follows the precept not to kill, recites Buddha’s name, and release live creatures, one definitely will be reborn in Pure Land.﹝Zen Master Fuo Yin﹞


Khi phóng sanh, các con vật đều được quy y, đều được sám hối, đều được niệm Phật, sẽ gieo được hột giống Bồ Đề và lòng Từ Bi. Làm việc phóng sanh thì kết quả có thể khắc phục được những hoạn nạn khốn khổ, điều này cũng là tu hạnh nhẫn nhục. ﹝Trích Tự Phóng Sanh Thủ Sách﹞

Once being released, the live creatures have the opportunity to take refuge in the Triple Gem, to practise repentance, to recite Buddha’s name, hence will be germinated with the seeds of Bodhi Heart, loving kindness and compassion. Practising releasing of live creatures, painful misfortune could be overcome, this also means practising endurance.﹝Extract from Releasing of Living Creatures Book﹞