9 tháng 2, 2011

Mời viếng sở thú Á Căn Đình ( Argentina )