2 tháng 9, 2008

Lời hay ý đẹp ( danh nhân )


1. If a man aspires towards a righteous life, his first act of abstinence is from injury to animals."

-- Leo Tolstoy

"Nếu người muốn sống một cuộc sống thánh thiện, việc đầu tiên người đó làm là ngưng tổn hại đến loài vật.

2. The more we come in contact with animals and observe their behavior, the more we love them."

-- Immanuel Kant (1724-1804, German philosopher)

"Càng giao tiếp với loài vật nhiều chừng nào và quan sát hành động của chúng, chúng ta càng yêu quí chúng."

3.The greatness of a nation can be judged by the way its animals are treated."

"Nothing will benefit human health and increase chances for survival of life on earth as much as the evolution to a vegetarian diet."

-- Albert Einstein

"Không có lợi ích gì cho sức khoẻ của loài người và tăng thêm cơ hội sống còn của mọi sinh vật trên trái đất bằng sự Tiến Hoá của Ăn Chay.

4." Animals are my friends and I don't eat my friends."

-- George Bernard Shaw

"Loài vật là bạn của tôi và tôi không ăn bạn bè của tôi

5.The greatness of a nation can be judged by the way its animals are treated."

-- Mahatma Gandhi

"Sự vĩ đại của một quốc gia có thể đánh giá qua cách đối sự với loài vật."