28 tháng 5, 2007

PHỞ CHAY

Vegetable, mới rửa xong, còn nằm trong rỗ

Đang hầm nước lèo chay

Phở chay nè, mại dzô